Krong Kaeb [Krŏng Kêb] :
Krong Pailin [Krŏng Pailĭn] :
Krong Preah Sihanouk [Krŏng Preăh Sihanouk] :
Phnom Penh [Phnum Pénh] :
Baat Dambang [Bătdâmbâng] :
Banteay Mean Chey [Bântéay Méanchey] :
Kampong Chaam [Kâmpóng Cham] :
Kampong Chhnang [Kâmpóng Chhnăng] :
Kampong Spueu [Kâmpóng Spoe] :
Kampong Thum [Kâmpóng Thum] :
Kampot [Kâmpôt] :
Kandaal [Kândal] :
Kaoh Kong [Kaôh Kŏng] :
Kracheh [Krâchéh] :
Mondol Kiri [Môndól Kiri] :
Otdar Mean Chey [Ŏtdâr Méanchey] :
Pousaat [Poŭthĭsăt] :
Preah Vihear [Preăh Vihéar] :
Prey Veaeng [Prey Vêng] :
Rotanak Kiri [Rôtânôkiri] :
Siem Reab [Siĕmréab] :
Stueng Traeng [Stœ̆ng Trêng] :
Svaay Rieng [Svay Riĕng] :
Taakaev [Takêv] :