Aiti [Aichi]:
Akita:
Aomori:
Ehime:
Gihu [Gifu]:
Gunma:
Hirosima [Hiroshima]:
Hokkaidô [Hokkaido]:
Hukui [Fukui]:
Hukuoka [Fukuoka]:
Hukusima [Fukushima]:
Hyôgo [Hyogo]:
Ibaraki:
Isikawa [Ishikawa]:
Iwate:
Kagawa:
Kagosima [Kagoshima]:
Kanagawa:
Kôti [Kochi]:
Kumamoto:
Kyôto [Kyoto]:
Mie:
Miyagi:
Miyazaki:
Nagano:
Nagasaki:
Nara:
Niigata:
Ôita [Oita]:
Okayama:
Okinawa:
Ôsaka [Osaka]:
Saga:
Saitama:
Siga [Shiga]:
Simane [Shimane]:
Sizuoka [Shizuoka]:
Tiba [Chiba]:
Totigi [Tochigi]:
Tokusima [Tokushima]:
Tôkyô [Tokyo]:
Tottori:
Toyama:
Wakayama:
Yamagata:
Yamaguti [Yamaguchi]:
Yamanasi [Yamanashi]: